Javni natječaj za ravnatelja/icu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija

Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija i čl. 2. i čl. 6. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

I. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika,

– vozačka dozvola B-kategorije.

II. Za natječaj je potrebno priložiti:

1. molbu,

2. životopis na EU obrascu CV – a na hrvatskom jeziku,

3. preslik diplome kojim se dokazuje stručna sprema,

4. preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik ili elektronički zapis domovnice,

6. uvjerenje ili elektronički zapis da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

7. pisanu izjavu kandidata o informatičkoj naobrazbi,

8. pisanu izjavu kandidata o poznavanju engleskog ili nekog drugog stranog jezika,

9. preslik vozačke dozvole,

10. suglasnost kandidata da je suglasan da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa (pravomoćna osuda za kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo),

11. motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Opatija u četverogodišnjem mandatu.

Mandat ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Opatija traje četiri godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja/ice, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu te priložiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge te e-mail adresu putem koje će kandidati biti obaviješteni o terminu i načinu testiranja i razgovoru.

III. Podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se dostavljaju u Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Ul. Joakima Rakovca 15, 51410 Opatija, poštom ili osobno, uz naznaku: »Prijava za javni natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Kandidat/kinja koji/a ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvan/a putem e-mail adrese na testiranje znanja o Crvenom križu i razgovor. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Opatija može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Opatija

20 studenoga, 2020

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)